Autoescola PARIS
El més important... Els nostres Alumnes.

Permisos

interrogant

Quin Permís necessito?

Aquí tens la llista dels permisos que hi han,
per saber que pots portar amb cadascun.
 

Permisos de Conducció.

 

Permís AM. Coclomotor.Permís AM. Ciclomotor.

Ciclomotors de dues o tres rodes i quadri-cicles lleugers, encara que podrà estar limitat a la conducció de ciclomotors de tres rodes i quadri-cicles lleugers. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 15 anys complerts. No obstant això, fins als 18 anys complerts no autoritzarà a conduir els corresponents vehicles quan transportin passatgers.

 

 

a1_pPermís A1. Motocicletes

Motocicletes amb o sense sidecar, amb una cilindrada màxima de 125 cm ³, una potència màxima de 11 kW i una relació potència / pes màxima de 0,1 kW / kg i tricicles de motor la potència màxima no excedeixi de 15 kW.
L’edat mínima per obtenir-lo serà de 16 anys complerts.
COMPROVA EN LA TARGETA DE L’ITV DE LA MOTOCICLETA I APLICA LA SEGÜENT FORMULA (CVF es divideixen entre 1,36, el resultat es torna a dividir per MMA i el seu nou resultat no ha de ser superior a 0,1 o divideixes els Kw entre la MMA).

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís A2. Motocicletes fins a 35Kw.

Motocicletes amb o sense sidecar amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència / pes màxima de 0,2 kW / kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seva potència. Tots els vehicles que autoritzen a conduir els permisos AM i A1, i vehicles per a persones de mobilitat reduïda. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts. COMPROVA EN LA TARGETA DE L’ITV DE LA MOTOCICLETA I APLICA LA SEGÜENT FORMULA (CVF es divideixen entre 1,36, el resultat es torna a dividir per la seva MMA i el seu nou resultat no ha de ser superior a 0,2 o divideixes els Kw entre la MMA).

 

Permís A. Motocicletes i tricicles de motor.

Motocicletes amb o sense sidecar amb una potència màxima superior a 35 kW i una relació potència / pes màxima de 0,2 kW / kg. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 20 anys complerts però fins als 21 anys complerts no autoritzarà a conduir tricicles de motor la potència màxima excedeixi de 15 kW, i posseir una antiguitat de 2 anys el permís de la classe A2.

 

Permís B- Autoescola Paris LleidaPermís B. Autoritza a conduir els següents vehicles :

Automòbils la massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor . Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg . Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 kg , sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 3.500 kg i quan excedeixi de 3.500 kg i sense sobrepassar els 4.250 kg , es requerirà l’autorització ( B.96 ) sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles. ( B.96 ) . Tricicles i quadricicles de motor. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts . No obstant això , fins als vint anys complerts no autoritzarà a conduir tricicles de motor la potència màxima excedeixi de 15 kW.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís B+E

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 3500 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís BTP

(A partir del 1 de gener del 2016 aquest permís deixa de ser vigent. O sigui que ja no es podrà obtenir. Per a poder portar aquest tipus de vehicles només serà necessari el permís B o en el cas que el vehicle superi els 3.500Kg, el permís C, de camió)
Vehicles prioritaris quan circulin en servei urgent. Vehicles que realitzin transport escolar quan transportin escolars. Vehicles destinats al transport públic de viatgers en servei de tal naturalesa, tots ells amb una massa màxima autoritzada no superior a 3500 kg, i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís C1

Automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada excedeixi de 3500 kg i no sobrepassi els 7.500 kg, dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís C1+E

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C1 i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi de 12.000 kg , sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.
Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 3.500 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 12.000 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.
L’edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís C

Automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada excedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís C+E

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles. L’edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís D1

Automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de 16 passatgers a més del conductor i la longitud màxima no excedeixi de 8 metres.
Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg.
L’edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís D1+E

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe D1 i un remolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.
L’edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís D

Automòbils dissenyats i construïts per al transport de més de 8 passatgers a més del conductor.
Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg.
L’edat mínima per obtenir-lo serà de 24 anys complerts.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaPermís D1+E

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe D1 i un remolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.
L’edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts.

 

Altres Consideracions.

Per a la conducció professional dels vehicles que autoritza a conduir el permís de les classes C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D o D + E, s’han de complir, a més dels requisits exigits en aquest article, els que estableix el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.
Condicions d’expedició dels permisos de conducció .
1 . L’expedició dels permisos de conducció que a continuació s’indiquen estarà supeditada a les condicions següents :
a) El permís de la classe A només es pot expedir a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe A2 amb, almenys , 2 anys d’antiguitat .
b ) El permís de les classes C1 , C , D1 i D només es pot expedir a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B.
c ) El permís de les classes BTP i B + E , C1 + E , C + E , D1 + E i D + E només es pot expedir a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de les classes B , C1 , C , D1 o D , respectivament .
2 . L’obtenció dels permisos de conducció que a continuació s’indiquen implica la concessió dels següents :
a ) La del permís de la classe A1 implica la concessió del de la classe AM .
b ) La del permís de la classe A2 implica la concessió del de la classe A1 .
c ) La del permís de les classes C i D implica la concessió del de les classes C1 i D1 , respectivament .
d) La del permís de les classes C1 + E , C + E , D1 + E o D + E implica la concessió del de la classe B + E.
e) La del permís de la classe C + E implica la concessió del de la classe C1 + E.
f ) La del permís de la classe C + E implica la concessió del de la classe D + E quan el seu titular posseeixi el de la classe D.
g ) La del permís de les classes C1 i D1 implica la concessió del de la classe BTP . h ) La del permís de la classe D + E implica la concessió del de la classe D1 + E.
3 . Per obtenir el permís de la classe A2 , l’aspirant haurà de superar les proves de control de coneixements i de control d’aptituds i comportaments que s’indiquen en els articles 47 a 49 . Aquesta autorització podrà també obtenir si l’aspirant és titular de permís de conducció de la classe A1 amb una experiència mínima de dos anys en la conducció de les motocicletes que autoritza a conduir el permís , i supera la prova de control d’aptituds i comportaments que s’indica a l’article 49.2 . Aquesta prova es pot substituir per la superació d’una formació en els termes que s’estableixin mitjançant ordre del ministre de l’Interior.
4 . Per obtenir el permís de la classe A , l’aspirant , a més de ser titular d’un permís de conducció de la classe A2 amb una experiència mínima de 2 anys en la conducció de les motocicletes que autoritza a conduir el permís , haurà de superar una formació en els termes que s’estableixin mitjançant ordre del ministre de l’Interior.
5 . Per conduir un conjunt format per un vehicle tractor de la categoria B i un remolc la massa màxima autoritzada superior a 750 kg , en el cas que el conjunt així format excedeixi de 3.500 kg , caldrà superar la prova de control d’aptituds i comportaments que s’indica en els articles 48.2 i 49.2 . Aquesta prova es pot substituir per la superació d’una formació en els termes que s’estableixin mitjançant ordre del ministre de l’Interior.
6 . Per obtenir el permís de la classe BTP , serà necessari tenir una experiència , durant almenys un any , en la conducció de vehicles que autoritza el permís de classe B i superar la prova de control de coneixements específics que s’indica a l’article 47.1 . Els que no tinguin aquesta experiència , a més de la prova hauran d’acreditar haver realitzat un curs i completat una formació específica en un centre autoritzat , ajustada als continguts que s’indiquen a l’annex V , així com superar la prova de control d’aptituds i comportaments que s’indica en l’article 49.2 . Per poder ser autoritzat , el titular del centre de formació de conductors interessat en impartir els cursos haurà de sol · licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit acompanyant la programació raonada i detallada d’aquests, amb expressió de les avaluacions parcials i finals a realitzar per comprovar els coneixements i aptituds , el personal docent i el material didàctic de què disposa , indicant així mateix els vehicles a utilitzar i , si s’escau , la secció que els impartirà .
7 . El permís de les classes B , BTP , B + E , C1 , C1 + E, C , C + E , D1 , D1 + E , D i D + E no autoritza a conduir motocicletes amb o sense sidecar . No obstant això , les persones que estiguin en possessió del permís de la classe B en vigor , amb una antiguitat superior a 3 anys , podran conduir dins del territori nacional les motocicletes la conducció autoritza el permís de la classe A1 . En el cas que el permís de la classe B en vigor , amb una antiguitat superior a tres anys , estigui sotmès a adaptacions , restriccions o altres limitacions en persones , vehicles o de circulació , per poder conduir dins del territori nacional les motocicletes la conducció autoritza el permís de la classe A1 , s’han de fer constar prèviament per la Prefectura Provincial de Trànsit en el permís les adaptacions o restriccions que corresponguin .
8 . Per conduir vehicles especials no agrícoles o els seus conjunts la velocitat màxima autoritzada no excedeixi de 40 km / h , i la seva massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 kg , es requerirà permís de la classe B. Si excedeix de qualsevol d’aquests límits , es requerirà el permís de conducció que correspongui a la seva massa màxima autoritzada . Per conduir vehicles especials no agrícoles o els seus conjunts que transportin persones es requereix el permís de la classe B quan el nombre de persones transportades , inclòs el conductor , no excedeixi de 9 , de la classe D1 quan excedeixi de nou i no excedeixi de 17 i de la classe d quan excedeixi de 17 .
9 . Els vehicles especials agrícoles autopropulsats o els seus conjunts la massa o dimensions màximes autoritzades no excedeixin dels límits establerts en la reglamentació de vehicles per als vehicles ordinaris , es podran conduir amb el permís de la classe B , o amb la llicència de conducció a què es refereix l’article 6.1.b ) . Per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats o els seus conjunts , que tinguin una massa o dimensions màximes autoritzades superiors a les indicades en el paràgraf anterior o la velocitat màxima per construcció superior a 45 km / h , es requerirà permís de la classe B en tot cas .
10 . Els ciclomotors també es poden conduir amb permís de la classe B.
11 . Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda es podran conduir amb permís de les classes A1 i B o amb la llicència de conducció a què es refereix l’article 6.1 paràgraf a ) .
12 . Per conduir troleibusos es requereix el permís exigit per a la conducció d’autobusos.

Llicències de Conducció.

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaLlicència per a conduir vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

L’edat mínima per obtenir-la és de 14 anys complerts. No obstant això, fins als 16 anys complerts no autoritza a transportar passatgers en el vehicle. No s’exigirà aquesta llicència a qui sigui titular d’un permís de conducció de les classes A1 o B en vigor i en el cas que el seu titular obtingui un permís d’alguna d’aquestes classes, la llicència de conducció deixarà de ser vàlida.

 

Autoescola PARIS. Lleida. Permís A2. MotociletaLlicència per a conduir vehicles especials agrícoles.

Per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els seus conjunts la massa o dimensions màximes autoritzades no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o la velocitat màxima per construcció no superior a 45 km / h. L’edat mínima per obtenir-la és de 16 anys complerts. No s’exigirà aquesta llicència a qui sigui titular d’un permís de conducció de la classe B en vigor i en el cas que el seu titular obtingui un permís d’aquesta classe, la llicència de conducció deixarà de ser vàlida.

 

 

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
CLOSE
CLOSE